HERO BIG - Kwaliteitswaarborg
Wij waarborgen het gebruik van de beste grondstoffen.

Bestellen en betalen

Particulieren en verenigingen

Alle producten die besteld worden dienen na opdracht voldaan te worden, na ontvangst van de betaling sturen wij de producten meteen toe.

Bedrijven

De eerste order bij ons geplaatst wordt na vooruitbetaling verzonden. U kunt er ook voor kiezen de order onder rembours te ontvangen, de extra kosten hiervoor zijn € 13,00.

Na ontvangst van de betaling wordt de order verzonden.

De standaard betalingstermijn bij vervolgorders is 15 dagen netto na factuurdatum.

Buitenland

Klanten van buiten Nederland kunnen via vooruitbetaling bestellen. Voor bedrijven hebben wij dan een geldig btw-nummer nodig zodat wij BTW-vrij kunnen leveren. Voor particulieren wordt altijd btw berekend.

Betalingscondities

Alle betalingen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door Combiflex BV aangewezen Bank- of Girorekening, tenzij anders vermeld in specifieke betalingsvoorwaarden. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Combiflex BV In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Combiflex BV is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan Combiflex BV een rente van 2 % per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeisbare bedrag.

Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,- Combiflex BV heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst een zekerheidsstelling tot betaling te eisen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Combiflex BV totdat de zekerheid is gesteld: een en ander onverminderd het recht van Combiflex BV op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat Combiflex BV deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief